Biome platobné možnosti

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, upravujú práva a povinnosti medzi Nutrigen Laboratories Inc., org. zl. IČO:50 136 437, ďalej iba „predávajúci“ a kupujúcim pri dodávkach tovaru a sú záväzné medzi zmluvnými stranami uzatvárajúcimi kúpnu zmluvu a sú považované za súčasť všetkých kúpnych zmlúv. Zmluvný vzťah  medzi predávajúcim a kupujúcim, v ktorom kupujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami,  vzniká už  zaslaním objednávky od kupujúceho. Kupujúci môže svoju objednávku zaslať mailom alebo cez internetový obchod. Každá takto zaslaná objednávka je pre kupujúceho a predávajúceho záväzná.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar, ktorý je objednaný kupujúcim cez internetový obchod alebo zo špeciálnych ponúk, dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim. Špeciálne ponuky predávajúceho sú pre kupujúceho iba orientačné, resp. nezáväzné  dovtedy, kým nie sú výslovne v zmluve alebo v obchodnej korešpondencii oboma stranami odsúhlasené a potvrdené. 

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
 •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

Kupujúci má možnosť obchodné podmienky pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu biome.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Objednanie tovaru

Objednanie tovaru, môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.biome.sk , mailom alebo telefonicky.

Každému novému zákazníkovi systém automaticky vygeneruje účet, ktorý uchováva základné informácie potrebné pre vybavenie objednávky. Vytvorením objednávky nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Ako chránime Vaše súkromie?

Objednávka zaslaná mailom musí obsahovať názov obchodnej firmy a fakturačnú adresu odpovedajúcu údajom  zapísaných v obchodnom registri alebo obchodnej evidencii, IČ a DIČ pokiaľ bolo kupujúcemu pridelené, dodaciu adresu kupujúceho (kam chce kupujúci tovar doručiť), pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy, meno, telefón alebo e-mail osoby oprávnenej za kupujúceho jednať, ktorej bude zaslané potvrdenie objednávky, meno a telefón osoby ktorá bude prijímať tovar, pokiaľ je odlišné od osoby objednávajúcej

Objednávka musí byť zaslaná  z oficiálneho firemného mailu . Predávajúci je oprávnený overiť si u kupujúceho objednávky e-mailom alebo telefonicky

Zrušenie objednávky

Po odoslaní objednávky má kupujúci možnosť zrušiť objednávku do 2 hodín od vytvorenia objednávky. Zrušenie uskutoční kupujúci mailom - zašle na obchod zavinac biome. Následne predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. 

Objednávacia doba

Predávajúci prijíma objednávky 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom elektronického obchodu a e-mailu.

Expedícia tovaru/Dodanie tovaru:

Tovar, ktorý je na sklade sa expeduje nasledujúci deň od doručenia objednávky. Tovar je následne distribuovaný Slovenskou poštou alebo kuriiérom.

Spolu s dodaným tovarom je doručená kupujúcemu aj faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru ktoré kupujúci obdržal. Ak kupujúci doklady nenašiel, je povinný to okamžite oznámiť predávajúcemu.

Ceny

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.. Predajná cena je vždy zreteľne vyznačená pre príslušný druh tovaru vo faktúre. 

Predávajúci je oprávnený upraviť ceny v prípade zmeny kurzu, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru., dopravy a ďalších zložiek nákladov v závislosti na nových podmienkach. O týchto cenových úpravách je predávajúci povinný kupujúceho vopred informovať vhodným spôsobom napr. zverejnením na našich webových stránkach.

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať platbu nasledujúcimi spôsobmi:

a) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
b) platba vopred bankovým prevodom
c) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Záruky a postup pri reklamácii

Kupujúci je povinný ihneď pri preberaní zásielky skontrolovať úplnosť dodávky podľa dodacieho listu alebo iného dokladu.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Ak po vybalení a dôkladnej kontrole dodaného tovaru, podľa dodacieho listu alebo iného dokladu, zistí kupujúci rozdiel v množstve, farbe alebo zámene druhu tovaru a pod., tak sa následne riadi postupom pri reklamácii.

Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
f) vykonaním nekvalifikovaných zásahou či zmenou parametrov,
g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď),
h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Postup pri reklamácii

Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný ohlásiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. 

Kupujúci môže podať reklamáciu emailom na adresu . Kupujúci je povinný pri reklamácii uviesť tieto náležitosti: číslo faktúry alebo dodacieho listu, podrobný popis závady alebo poškodenia tovaru, uvedenie kontaktnej osoby a tel. čísla tejto osoby ktorá bude oprávnená jednať. Presný postup ako napísať reklamáciu nájdete na tomto odkaze.

Nedostatky jedného dielu dodaného tovaru neoprávňujú k reklamácii celej zásielky, iba ak nezávadná časť dodávky je týmto pre kupujúceho nepoužiteľná.

Výmenu tovaru v záručnej lehote je možné urobiť iba v prípade, že bol predávajúcemu výrobok zaslaný späť kompletný, v originálnom balení, so všetkým príslušenstvom a presným popisom závad. Reklamovaný výrobok musí byť predávajúcemu odoslaný vrátane kópie originálu účtovného a dodacieho dokladu. Miestom plnenia záruky je sídlo predávajúceho.

Záruka sa vylučuje pri chybách spôsobených neprimeraným používaním, skladovaním a neodborným zaobchádzaním s tovarom zo strany kupujúceho

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch akceptuje predávajúci do 14 dní od prevzatia tovaru. 

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi.

Na všetky druhy dodávaného tovaru, pokiaľ nie je stanovené inak, poskytuje predávajúci štandardnú záruku v zákonom stanovenej dĺžke.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci. Náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. 

S výsledkom reklamačného konania oboznámime reklamujúceho najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

Odstupenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu: FHB Group - Biome, Priemyselná 1637/3, Svätý Jur, 900 21.
 3. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 9. Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade tovaru uzatvorenom ochranným obalom (plomba, ochranný uzáver, ochranná fólia), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní predávajúcemu porušený.

Obsah stránok

Informácie poskytnuté na portáli www.biome.sk majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu lekársku starostlivosť. Ak máte, alebo sa domnievate, že budete mať zdravotné problémy, vždy ich prekonzultujte so svojím praktickým alebo odborným lekárom.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170